พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 👏
“หัวเผาเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดห้องเผาไหม้ช่วย”
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563


 

ขอขอบคุณ บริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด บริษัท ทีมเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
และบริษัทอินฟินิท อินดัสเตรียล อินเทลลิเจนท์ จํากัด
ที่เชื่อมั่นในศักยภาพงานวิจัยของสถาบัน

และขอขอบคุณทีมวิจัยคุณภาพ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.จารุวัตร เจริญสุข ผศ.ดร. ภรณ์เพ็ญ ลภิรัตนากูล ผศ.ดร. อาวุธ ลภิรัตนากูล รวมถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษาบัณฑิต ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนที่มีส่วนในความสำเร็จครั้งนี้