ภาพบรรยากาศการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย”

จบลงไปแล้วกับการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับนักวิจัย”

วันที่ 13 -14 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา 

ณ ห้องประชุมแคแสด สำนักหอสมุดกลาง สจล.

#KRIS ขอขอบคุณท่าน รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้ และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 🙏🏻😀
แล้วพบกันใหม่ในงานอบรมครั้งหน้า รับรองความรู้แน่นไม่มีตกแน่นอน 🧡