วช. ประกาศเปิดรับข้อเสนอกำรวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย

ภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2564 (#FY2021) 🌎🌿

ในขอบข่ายสาขาสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ และระบบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับมนุษย์ (Climate change impact on natural and human systems) จำนวน 2 กลุ่มเรื่อง
☘️ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่มหาสมุทร และพื้นที่ ชายฝั่ง
☘️ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์
⠀⠀⠀
รายละเอียด : https://www.nrms.go.th/ResearchFundListDetail_H.aspx?id=25430
ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัย 👉 www.nrms.go.th
‼️ ปิดรับลงทะเบียน  17 เมษายน 2563 ‼️ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : (ข้อมูลระบบ NRMS) 02-561 2445 ต่อ 607
(ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน ) 02-576 2285 และ 02-561 2445 ต่อ 207