วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มเรื่อง PM 2.5

K R I S ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ (Flagship Project)
ประจำปีงบประมาณ 2563

กลุ่มเรื่อง PM2.5 (รอบที่ 2)

ส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ NRIIS ระหว่างวันที่ 1-15 ก.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=4297