ศูนย์นวัตกรรม สจล. สู้ COVID-19 😷

สจล. นำโดยผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และผศ.ดร. ณัฐนนท์ ไพบูลย์ศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ มอบนวัตกรรมเครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉิน Emergency Transport Ventilator (KNIN-II)
ให้กับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย ดร.กรธรรม สถิรกุล หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกล่องวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
เพื่อต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมไทย โดยคนไทยฝีมือคนไทย
ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการจะนำเครื่องช่วยหายใจแบบฉุกเฉินไปใช้
เพื่อต่อยอดการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม จำลองการหายใจของมนุษย์ รับรองมาตรฐานเครื่องมือการแพทย์อื่นๆ 👨🏼‍🔬👩🏻‍🔬