สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)

K R I S ประชาสัมพันธ์ทุน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เปิดรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP)
ประจำปี 2564 (FY2021)

ประเด็นเรื่อง “การวิจัยเพื่อการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโควิด 19
(Countermeasures for COVID-19 in Non-medical Research)”

สาขา
1. การวิจัยทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ
2. การวิจัยทางสังคม การสร้างพฤติกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ
3 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
4 ธรณีวิทยา
5. วิศวกรรมศาสตร์
6. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
7. การศึกษา
8. สังคมศาสตร์
9. การวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งข้อเสนอฯผ่านระบบ : http://www.nriis.nrct.go.th
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 63 -22 ต.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=631