สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564
ในกรอบการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด – 19 ได้แก่

1. การศึกษาด้านระบาดวิทยา
2. การดูแลผู้ป่วย
3. การป้องกัน และควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อสู่บุคลากรทางการแพทย์
4. การวิจัยและพัฒนาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. การพัฒนายาแผนปัจจุบัน และยาแผนไทย
6. การวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
7. การศึกษาและแก้ไขผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม

เปิดรับข้อเสนอแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563 โดยลงทะเบียนผ่านระบบ NRIIS

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nrct.go.thและ https://nriis.nrct.go.th