วช. และ JSPS เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS)
เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020)

เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

หมดเขต 4 กันยายน 2562

ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/2MkzG4W
ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ www.nrms.go.th