สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร


แพลตฟอร์ม 3: การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในประเทศ

โปรแกรม: ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ

ภายใต้กรอบวิจัย: การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

เปิดรับข้อเสนอโครงการตั้งแต่ 18 ม.ค. 64 – 5 มี.ค. 64 

สำหรับผู้ที่สนใจ จะต้องยื่นข้อเสนอผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)
สามารถดาวน์โหลดเอกสารหรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8363


Agricultural Research Development Agency (Public Organization) or ARDA
is announcing the annual research proposal submissions for the fiscal year of 2022
for the development of regional business models that have the potential for commercial competition with agricultural and food processing innovations research proposals.

Platform 3: researching and creating an innovation to increase competitiveness capacity along with raising the level of self-sufficiency at the domestic level

Program: increasing the level of competitiveness capacity and establishing the economic foundation for self-sufficiency at the national level

Research framework: increasing the production potential of economic crops

Research proposal submissions are available from January 18, 2021 to March 5, 2021. 

For those who are interested in submitting the research proposal, you can submit through the NRIIS system (http://nriis.nrct.go.th/) and download documents or read more details at https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8363