สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

แพลตฟอร์ม 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน พร้อมทั้งยกระดับการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
โปรแกรม P.10 : ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจเพื่อการพึ่งพาตนเองในระดับประเทศ
ภายใต้กรอบวิจัย :
1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย : ผ่านระบบ NRIIS (http://nriis.nrct.go.th/)
เปิดรับข้อเสนอโครงการ 18 ม.ค. 64 – 5 มี.ค.64
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8362

Agricultural Research Development Agency (Public Organization) or ARDA
is announcing the annual research proposal submissions for the fiscal year of 2022
for increasing the potential of economic plants production research proposal.

Platform 3: researching and creating innovation to increase competitiveness capacity along
with raising the level of self-sufficiency at the domestic level
Program P.10: increasing the level of competitiveness capacity and establishing the economic foundation
for self-sufficiency at the national level
Research framework:
1. Rising the potential of economic crops production
Research proposal submissions are available from January 18, 2021, to March 5, 2021.
For those who are interested in submitting the research proposal, you can submit through the NRIIS system (http://nriis.nrct.go.th/)
and download documents or read more details at https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=8362