สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ประกาศเปิดรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565แผนงานวิจัยสมุนไพรไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
รายละเอียด : https://kris.kmitl.ac.th/สำนักงานพัฒนาการวิจัยก-2/แผนงานวิจัยเกษตรแม่นยำสูงและเกษตรอัจฉริยะ

รายละเอียด : https://kris.kmitl.ac.th/สำนักงานพัฒนาการวิจัยก-3/

แผนงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจรายภูมิภาคที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร

รายละเอียด : https://kris.kmitl.ac.th/สำนักงานพัฒนาการวิจัยก-4/


แผนงานวิจัยสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน

รายละเอียด : https://kris.kmitl.ac.th/สำนักงานพัฒนาการวิจัยก-5/

แผนงานวิจัยน้ำเพื่อการเกษตร

รายละเอียด :  https://kris.kmitl.ac.th/สำนักงานพัฒนาการวิจัยก-6/

แผนงานวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ

รายละเอียด : https://kris.kmitl.ac.th/สำนักงานพัฒนาการวิจัยก-7/