สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปี 2564

KRIS ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

กรอบการวิจัย
(1) การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น COVID-19
(2) การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

การส่งข้อเสนอโครงการ
ผ่านระบบ https://epms.arda.or.th/src/main/Login.aspx และส่งเอกสาร hard copy ไปยังสวก. ดังนี้
(1) หนังสือนำส่งการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
(2) เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย

กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. – 10 ก.ค. 63

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.arda.or.th/datas/file/000164covid.pdf