สำนักงาสวก. ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

K R I S ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 📣
สำนักงานพัฒนารวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
ประกาศสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564

หัวข้อวิจัย ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 🍀🏙
จำนวน 75 ทุน
สมัครทุนผ่านระบบ EPMS 2020 
ระยะเวลาในการส่งเอกสาร : วันนี้ – 30 ธันวาคม 2564
 Download เอกสารที่เกี่ยวข้องhttp://www.arda.or.th/personnel_data5.php