หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการ


สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)
กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

แผนงานย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง
แผนงานย่อยที่ 2 การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บําบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
แผนงานย่อยที่ 3 การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
แผนงานย่อยที่ 4 แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
แผนงานย่อยที่ 5 แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
📆 ระยะเวลาเปิดรับ วันที่ 16 ธ.ค.63 – 18 ม.ค.64
📲 ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS พร้อมแนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กําหนดเท่านั้น ทั้ง file word และ pdf ในระบบ
โดยสามารถ download แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ของ บพข. ได้จาก https://www.nxpo.or.th/C/
☎ติดต่อ KRIS tel.086-825-5420 , 085-382-0960

📓รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=6347