หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563

KRIS ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 📣
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ (รอบเพิ่มเติม)

📩 ระยะเวลายื่นข้อเสนอโครงการ : 1-30 พฤษภาคม 2563

ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย : ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 1 ปี
————————————————————-

Download : http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2287
ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th