หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2565 (รอบที่ 2)✨

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามเป้าหมายของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

✴กรอบวิจัย✴
– Functional ingredients สารจากธรรมชาติที่มีมูลค่าสูง
– Functional foods และอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
– Advanced Therapy Medical Products, biological products, Medical Devices
– Drugs, Botanical extracts
– พลังงานสะอาด
– พลาสติกชีวภาพ
– สารเคมีชีวภาพ
– แพลตฟอร์มการพัฒนาธุรกิจรูปแบบเศรษฐกิจ หมุนเวียน (CE Platform)
– Future Mobility, Logistics, Robotics and Automation
ฯลฯ
📌 เปิดรับ 8 พ.ย. – 7 ธ.ค.64 (17.00 น.) ผ่านระบบ NRIIS
📑 รายละเอียดเพิ่มเติม https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=9491