Showing 1-15 of 23 results

KRIS ดันนักวิจัย จัดเวทีบรรยายและปั้นข้อเสนอโครงการขอทุน บพข.

เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ “พัฒนาด้านพลังงาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคตอย่างแท้จริง“