How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน”

How to prevent unemployment “ป้องกันอย่างไร ไม่ตกงาน”

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมหางนกยูง สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รับชมได้ที่ 👉 https://www.youtube.com/watch?v=Y5940EgMS08

 

#ป้องกันอย่างไรไม่ตกงาน 😁👍🏻  รู้ก่อน ป้องกันก่อน
⠀⠀รับฟังเสวนาจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง  งานนี้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ และข้อคิดเรื่องงานมากยิ่งขึ้น
ขอขอบคุณ คุณวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการบริษัท บริษัท อุตสาหกรรมการบินจำกัด วิทยากรที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ และผู้ที่เข้ามารับฟังทุกท่าน 🙏🏻


📸 ขอบคุณภาพจาก : PR KMITL