ทุนวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020)

       

        สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (International Research Network : IRN) ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ – ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) (link)

ชื่อทุน ทุนวิจัยโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020)
แหล่งทุน ทุน วช.
ปีงบประมาณ 2563
วันที่เริ่มรับข้อเสนอ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น.
วันที่ปิดรับข้อเสนอ 31 มกราคม 2563 เวลา 23:59 น.
งบเสนอขอต่อโครงการไม่เกิน 10,000,000 บาท
ประเภทโครงการที่รับ โครงการวิจัย
การส่งข้อเสนอโครงการ ส่งผ่านระบบ NRMS 
ระยะเวลาโครงการ ไม่เกิน 3 ปี
แจ้งผลการพิจารณา (concept proposal) 28 กุมภาพันธ์ 2563
ส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม (full proposal) 1 – 30 เมษายน 2563
ประกาศผลเครือข่ายที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

 กรอบและหลักเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น ดังนี้

  • สนับสนุนงานวิจัยตั้งแต่ระดับ basic research ที่มีโจทย์วิจัยตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ อว. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0
  • วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลารับทุน 3 ปี
  • เครือข่ายต้องประกอบด้วยกลุ่มวิจัยจากสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยต้องมีนักวิจัยมาจากอย่างน้อย 2 สถาบันในไทย และนักวิจัยจากสถาบันในต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง ทํางานวิจัยร่วมกันและสร้างเครือข่ายร่วมกันมาอย่างน้อย 2 ปี
  • คุณสมบัตินักวิจัย ต้องมีผลงานตีพิมพ์ในฐาน Web of Science ที่มีค่า impact factor หรือ Scopus
    สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี – เป็นเจ้าของบทความชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง และมี h-index ในฐาน Scopus ไม่ต่ำกว่า 10
    สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ – เป็นเจ้าของบทความชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author หรือ มีหนังสือ ตำรา เอกสารทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง

 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ – การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) (download)
*กรุณาอ่านประกาศและเงื่อนไขอย่างละเอียด