KRIS ดันนักวิจัย จัดเวทีบรรยายและปั้นข้อเสนอโครงการขอทุน บพข.

KRIS ดันนักวิจัย จัดเวทีบรรยายและปั้นข้อเสนอโครงการขอทุน บพข.
มุ่งพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยด้านพลังงานเพื่อตอบโจทย์

เน้นประเด็นสำคัญของประเทศ “พัฒนาด้านพลังงาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ของประเทศไทยในอนาคตอย่างแท้จริง”
เริ่มต้นเดือน กุมภาพันธ์ ปีนี้ KRIS ยกทัพนักวิจัย ร่วมระดมสมองปั้นข้อเสนอโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน บพข. (PMU-C) มาบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการขอทุนภายใต้กรอบงานวิจัยด้านพลังงาน” มีคนเข้าร่วมมากกว่า 50 คนที่สนใจ
Focused Group นักวิจัย สจล. ปลุกงานด้านพลังงาน ปั้นผลงานวิจัย มุ่งสู่การพัฒนาประเทศ 🇹🇭
________________________

update : 1/02/2024