KRIS เปิดรับทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่

**ปิดรับข้อเสนอโครงการแล้ว

KRIS เปิดรับทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ 🆕✨⠀⠀

เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์ใหม่ของสถาบันให้เริ่มต้นทำวิจัย สามารถบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในวิชาชีพอาจารย์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูง⠀⠀⠀

เงื่อนไขการสมัคร

  1. ต้องเป็นบุคลากรอายุการทำงานไม่ถึง 2 ปี
  2. ทุนวิจัยงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท
  3. วิจัยระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการตามเอกสารแนบ

👉 https://forms.gle/533CNGer6KuPnnVh6