ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน กทปส. ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน กทปส. ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ( วิจัยและพัฒนา )  ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท    (สามร้อยล้านบาท โดยมีขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนดังนี้

  1. ประกาศ เรื่อง โครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563
  2. เอกสารแนบท้ายประกาศ 1- เกณฑ์เพิ่มเติม-ด้านการวิจัย
  1. เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

แนวทางการคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อขอรับการจัดสรรเงินจากกองทุน

– หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

– เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี 2561 จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  1. เอกสารเผยแพร่ประกอบการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน

– คู่มือการกรอกแบบคำขอออนไลน์

– หนังสือมอบอำนาจ

  1. แบบคำขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ

–   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(1) 

–   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(2) 

–   แบบคำขอ วัตถุประสงค์มาตรา 52(3)    

 

📩 จัดส่งเอกสารมายัง สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอโครงการตามเอกสารแนบ http://bit.ly/kris-nbtc