งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)

คลังคำศัพท์ในระบบ ววน.

อว.= กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ววน. = วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สกสว. = สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กสว. = คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประเภททุนวิจัย งบประมาณด้าน ววน.

มิติงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณด้าน ววน.

หน่วยงาน PMU : Program Management Unit และโปรแกรมที่รับผิดชอบ

PMU ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย ประกอบด้วย

  1. วช. (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)
  2. NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)
  3. สวก. (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน)
  4. สวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)
    นอกจากนี้ยังมี 3 ก่อตั้งใหม่ ที่ดำเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่
  5. พีเอ็มยู “A” มาจาก Area -based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
  6. พีเอ็มยู “B” มาจากBrain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
  7. พีเอ็มยู “C” มาจากCompetitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

Link ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Flagship

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563 (download)

กรอบและโจทย์วิจัยแผนงานสำคัญ (Flagship) ปี 2563

ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน. (Fundamental Fund: FF)

FF65 - แบบฟอร์มรายงานฉบับสมบูรณ์ (ปิดโครงการ)

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology development fund; ST)

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology development fund; ST)

ประเภทุนวิจัย

ทุนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย ของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียด : ประกาศ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ รายการ
01 ประกาศการรับสมัครทุนฯ อาจารย์รุ่นใหม่
02 แบบเสนอทุนพัฒนาศักยภาพ อาจารย์รุ่นใหม่
03 Research Grant for New Scholar
04 แบบการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (จำเป็น)
05 แบบฟอร์มหนังสือรับรองนักวิจัยที่ปรึกษา

ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

ทุนวิจัยศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (สวก.)