***ส่งเอกสารทางระบบ e-office หรือทางอีเมล research@kmitl.ac.th***

ประเภทตีพิมพ์บทความวิจัย

ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ (เปิดรับตามรอบของคณะ)

ทุนวิจัยและเงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (เปิดรับตลอดปี)

ทุนวิจัยเริ่มต้นสำหรับอาจารย์ใหม่ (เปิดรับตลอดปี)

ทุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก Postdoc grant ***ปิดรับชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศ***

Academic Melting Pot (AMP) ***ปิดรับชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศ***

ทุนเครือข่ายวิจัย ***ปิดรับชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศ***

งบประมาณไม่เกิน 3,000,000 บาท ใน ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

ทุนปริญญาโท (เปิดรับถึง 12 มิ.ย.67)

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ทุนปริญญาเอก - KMITL Doctoral Research Assistance Funding (ปิดรับ)

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาเอก

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาต่างชาติ (ยังไม่เปิด)

ประเภททุนสร้างสรรค์นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
ผลงานที่สามารถนำไปใช้จริง

ทุนวิจัยเพื่อโจทย์ยุทธศาสตร์สถาบัน (เปิดรับตลอดปี)

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการทำวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของสถาบัน ด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมจากหลากหลายสาขา
พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการ เช่น พื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พื้นที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร พื้นที่ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC, SEC)

ทุนพัฒนางานวิจัยประยุกต์ (เปิดรับตลอดปี)

ผลงานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา สอดคล้องความต้องการของสถาบัน ชุมชน

ทุนสร้างสรรค์ศิลปะ (เปิดรับตลอดปี)

ทุนวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ***ปิดรับชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศ***

งบประมาณกองทุนวิจัยและจากภาคอุตสาหกรรมอย่างละน้อย 50%

ทุนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ***ปิดรับชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขประกาศ***

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ (เปิดรับตลอดปี)

ทุนที่ยกเลิกแล้ว

ทุนวิจัยภายใต้บันทึกและความร่วมมือ (ยกเลิกทุน)

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สำหรับโครงการวิจัยภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ

ทุนวิจัยมุ่งเป้า สจล. (ยกเลิกทุน)

การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ยกเลิกทุน)

ทุนเมธีวิจัยอาคันตุกะ (ยกเลิกทุน)

ค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

 • ประกาศ ลงวันที่ 22 ส.ค.65
 • FAQ
   • (1) ต้องไม่นำไปเคลมในระบบ DPBP ซ้ำซ้อน
   • (2) ต้องเป็นบทความที่ไม่ได้รับทุนจากสถาบัน ทั้งจากกองทุนวิจัย ทุนของคณะ รวมถึงทุน Fundamental Fund
    (2.1) กรณีทุน FF ที่ได้รับทุนเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยอยู่แล้ว จะไม่สามารถขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์ได้
    (2.2) กรณีทุน FF ที่ได้รับทุนด้านนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญา สามารถขอรับค่าตอบแทนตีพิมพ์ได้
   • (3) วารสารอยู่ในฐาน WoS เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น ไม่นับรวม Emerging Sources Citation Index (ESCI)
   • (4) ค่า Q ดูได้ทั้งจากค่า jif หรือ jci (เลือกอันที่สูงกว่า)
   • (5) พนักงานประเภทพิเศษที่เป็นการต่ออายุงานหรือเป็นการจ้างโดยมีภารกิจหลักเพื่อผลิตผลงานตีพิมพ์อยู่แล้ว จะไม่เข้าข่ายตามประกาศนี้
   • (6) อนุมัติค่าตอบแทนในที่ประชุมกองทุนวิจัยเดือนละ 1 ครั้ง (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินเดือนรอบสิ้นเดือนถัดไป
 • ประกาศ ลงวันที่ 12 ต.ค.64 (ยกเลิก)
  ***โดยสามารถยื่นขอตามประกาศฉบับนี้ได้จนถึง 30 ก.ย.65)***
 • แบบฟอร์มสนับสนุนค่าตอบแทนตีพิมพ์  | DOC | PDF | update แบบฟอร์ม 01.04.67
  ***ส่งเอกสารมาทางระบบ e-office (เลือกธุรการหน่วยงานสำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ สถานะ ‘ผ่านเรื่องกลั่นกรอง’) พร้อมแนบแบบฟอร์ม+บทความ+เอกสารแสดงค่า Quartile และค่า h-index ***
 • ตรวจสอบค่า Quartile ใน Web of Science (WoS)
 • ตรวจสอบค่า h-index ของนักวิจัยใน Scopus 
 • ตำแหน่งผู้บริหาร ตามข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ด้วยเงินรายได้ (Page Charge)

การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์เครื่องมือกลาง สจล.

เงินรางวัลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (ยกเลิกประกาศ)

เงินรางวัลอ้างอิงบทความวิจัยในวารสาร KMITL Science and Technology Journal (ยกเลิกประกาศ)

รางวัล KMITL Award (ยกเลิกประกาศ)

ค่าตอบแทนนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ยกเลิกประกาศ)

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (ยกเลิกประกาศ)

โปรดตรวจสอบรายชื่อวารสาร /การประชุมวิชาการ ที่ผ่านสภาวิชาการ ก่อน ยื่น

เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น หรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและนานาชาติ (ยกเลิกประกาศ)


เอกสารประกอบการดำเนินงาน

(แหล่งทุน กองทุนวิจัย สจล./ทุนวิจัยส่งเสริมส่วนงานวิชาการ/งบประมาณแผ่นดิน)

แบบฟอร์มในการดำเนินงานวิจัย

แบบฟอร์มสำหรับผู้รับทุนวิจัย

Research_KRIS-001 แบบเสนอโครงการวิจัย
แบบเสนอโครงการวิจัย-TH  / แบบเสนอโครงการวิจัย-ENG
Research_KRIS-003 สัญญารับทุนวิจัย
Research_KRIS-004 ใบสำคัญรับเงิน
ใบสำคัญรับเงิน (excel)
Research_KRIS-005 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย
Progress report form (EN)
Research_KRIS-006 แบบรายงานการเงิน 1 (word)
แบบรายงานการเงิน 2 (excel)
***ให้ส่งทั้งแบบรายงานการเงิน 1 และ 2***
Financial report form (EN)
Research_KRIS-007 แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ new version (upload 21.02.65)
Full research report form (EN)
***บทความวิจัยที่จะนำส่งเพื่อปิดโครงการ ต้องมีการระบุใน Acknowledgement
 “This work was financially supported by King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang Research Fund [Grant number: xxxx]” หรือข้อความอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
และไม่นำไปใช้ปิดทุนซ้ำซ้อน***
Research_KRIS-008 แบบรายงานผลผลิตโครงการวิจัย
Research_KRIS-009 แบบขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานวิจัย
Extension form (EN)
ขยายเวลาได้ครั้งละ 6 เดือน โดยให้ระยะเวลาต่อเนื่องจากระยะเวลาโครงการตามที่ระบุในสัญญา เช่น โครงการ 1 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.66-30 มิ.ย.66
ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 1 >> ตั้งแต่ 1 ก.ค.66-31 ธ.ค.66
ขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 >> ตั้งแต่ 1 ม.ค.67-30 มิ.ย.67 เป็นต้น
Research_KRIS-011 หนังสือขอส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
Research_KRIS-012 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินงาน/ลาออก/โอนย้าย
Research_KRIS-013 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (1 100,000)
Research_KRIS-014 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (100,001 – 500,000)
Research_KRIS-015 หนังสือขอความอนุเคราะห์จัดซื้อครุภัณฑ์ (500,001 – … )
Research_KRIS-016 แบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์
Research_KRIS-017 หนังสือส่งมอบครุภัณฑ์การวิจัย (หลังเสร็จสิ้นโครงการ)
Research_KRIS-022 แบบขอรับรองการเปิดบัญชีโครงการวิจัย