ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา”การเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0″

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ “โครงการเพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานของกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0”

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
ณ ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยในงานมีการบรรยายในหัวข้อ
– ภาพรวมของการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย
– การคำนวณประสิทธิภาพการใช้พลังงานในแต่ละกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย
– และร่วมอภิปรายประเด็นต่างๆ

อ่านกำหนดการเพิ่มเติม