ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม

“หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

วันที่ 10 – 11 มีนาคม 2563

——————————————————