ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อิสระชัย งามหรู

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 😀👏


ได้รับการคัดเลือกให้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย
เมธีวิจัยอาวุโส ประจำปีงบประมาณ 2563
โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
https://engineer.kmitl.ac.th/post/8540
———————————————————
#วิศวลาดกระบัง #kmitl #ทีมลาดกระบัง #KRIS #KRISKMITL #KMITL #KMITLGO 🧡