ตามประกาศสถาบันฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ตามประกาศสถาบันฯ

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้า าดกระบัง (KRIS)

ส่วนงานวิจัย บริการวิชาการ และการเงิน ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อ ในช่วง 18-31 มี.ค. 63 ดังนี้
————————————————————————-