บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

KRIS ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย 📣
บพค.
เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

จำนวน 2 แผนงาน ได้แก่

  1. แผนงาน Frontier Research และการพัฒนาระบบการสร้างความสามารถ เพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  2. แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของมนุษย์ใน ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

📥 ยื่นข้อเสนอโครงการ : 22 มิ.ย. 2563 23 ก.ค. 2563
ผ่านระบบ NRIIS : http://www.nriis.nrct.go.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม 👉 http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3295