ประกาศผลข้อเสนอแผนงาน Re-submit ปี 2563

960x960-01

          ตามที่ มหาวิทยาลัย 26 แห่ง รวมถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดส่งข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 (Re-submit 2563) เพื่อให้หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ทั้ง 7 แห่ง พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 2565 นั้น

          ในการนี้ หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม (Program Management Unit : PMU) ดำเนินการพิจารณาข้อเสนอแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมควรได้รับการสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 เรียบร้อยแล้ว

          สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง จึงขอแจ้งผลการพิจารณา แผนงานวิจัยของสถาบันฯ ที่สมควรได้รับการสนับสนุนการวิจัย ตามรายชื่อแนบท้าย โดยหน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม จะดำเนินการประสานกับผู้รับผิดชอบแผนงานวิจัย เพื่อปรับรายละเอียดแผนงานวิจัยและกรอบงบประมาณในการจัดทำสัญญารับทุนวิจัยต่อไป


 รายชื่อแผนงานของ สจล. ที่ผ่านการพิจารณา

ที่

ชื่อแผนงาน

ผู้อำนวยการแผนงาน

สังกัด

หน่วยงานบริหารจัดการโปรแกรม
ที่รับผิดชอบ

1 การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima Lindl.) เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.นาตยา มนตรี วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
2 การวิจัยและพัฒนาแนวหน้าด้านเทคโนโลยีดาวเทียมขนาดเล็ก เทคโนโลยีจีเอ็นเอสเอส การรับรู้ระยะไกลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษาชั้นบรรยากาศ ภัยพิบัติและภาคอุตสาหกรรมอนาคต ศ.ดร. พรชัย ทรัพย์นิธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
3 ระบบอัจฉริยะเพื่อดูแล ฟื้นฟู และพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ผศ.ดร.วรางคณา กิ้มปาน คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4 แผนบูรณาการ การพัฒนาเครื่องผลิตรีดิวซ์
กราฟีนออกไซด์และการประยุกต์รีดิวซ์
กราฟีนออกไซด์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
ผศ.ดร. เชรษฐา รัตนพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5 ระบบตรวจสอบสุกรที่โรงฆ่าอัจฉริยะ ผศ.น.สพ.ดร.จำลอง
มิตรชาวไทย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าบางปะกง รศ.ดร. สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
7 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านที่อยู่อาศัยและมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนและเชื่อมโยงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก ผศ.ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 
8 การสร้างแผ่นนำแสงด้วยวัสดุนาโนที่เตรียมจากวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการประยุกต์ใช้งานทางด้านการเกษตร รศ.ดร. วิษณุ เพชรภา วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)
9 การพัฒนาระบบการผลิตผักปลอดสารพิษสำหรับชุมชนเมืองในพื้นที่การเคหะร่มเกล้า รศ.ดร. พรหมมาศ
คูหากาญจน์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
10 การพัฒนาสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากสารกึ่งตัวนำอินทรีย์บนฐานรองรับแบบโค้งงอได้เพื่อประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดทางแสง ผศ.ดร. นวพันธ์ ขยันกิจ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)

 อ้างอิง : ประกาศผลข้อเสนอแผนงาน Re-submit ปี 2563 ทางเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2261

 ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :     

1. ประกาศผลโครงการ-Resubmit-2563-วช.
2. ประกาศผลโครงการ-Resubmit-2563-บพท
3. ประกาศผลโครงการ-Resubmit-2563-บพค
4. ประกาศผลโครงการ-Resubmit-2563-บพข
5. ประกาศผลโครงการ-Resubmit-2563-สวก.
6. ประกาศผลโครงการ-Resubmit-2563-สวรส
7. ประกาศผลโครงการ-Resubmit-2563-NIA
8. ประกาศผลข้อเสนอแผนงาน Re-submit ปี 2563 – สจล.