ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

KRIS KMITL ร่วมกับ วช. และ BIOTEC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”
👩‍💻แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting
🟢ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.
☘️กำหนดการ
วันที่ 30 เช้า-บ่าย อบรมภาคทฤษฎี
วันที่ 31 เช้า-อบรมภาคทฤษฎี / บ่าย-อบรมภาคปฏิบัติ
☘️ผู้เข้าอบรมต้องผ่านการสอบวัดความรู้
คะแนนเกิน 70% ขึ้นไป เพื่อรับใบประกาศนียบัตร
☘️รับจำนวนจำกัด 80 คน
ลงทะเบียนทาง https://forms.gle/Y96fS8Dh5879hgAd7

เปิดรับบุคคลทั่วไป
💥ได้ใบ Certificate 💥