ภาพบรรยากาศการอบรม การใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย”

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัย
ในหัวข้อ “การใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย” ประจำปี 2563
โดยวิทยากร Mr.Alexander van Servellen จาก สำนักพิมพ์ Elsevier B.V.
———————————————
วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี