ภาพบรรยากาศการบรรยาย “แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”

ภาพบรรยากาศการบรรยาย
“แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”
โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ
⠀⠀
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี
——————————————————–