วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566


ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

 • นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS                   ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
 •  หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS      ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

  รายละเอียด https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11563


   

 1. ด้านการรองรับสังคมสูงวัย
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11585
 2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11584
 3. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11583
 4. ด้านการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11582


 5. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11581

   

 6. ด้านสังคมและความมั่นคง
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11580

   
 7. ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11579

   
 8. ด้านสัตว์เศรษฐกิจ
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11578