สจล. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ Smart University”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (#สจล.) ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการ Smart University”
ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดตัว University Application

ณ Innovation Lab ชั้น 3 ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

 เชื่อมโยงระบบการทำธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว
เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจริยะด้าน Digital Lifestyle ที่สอดคล้องกับ New Normal
โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์.ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ
ร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวทางการปรับตัวมหาวิทยาลัยรูปแบบดิจิทัล ต้อนรับ New Normal และความร่วมมือเพื่อพัฒนา University Application
และการสร้าง Ecosystem ภายใต้โครงการ Smart University”