สสส. เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต: Citizen Resilience Project”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต: Citizen Resilience Project”
⠀⠀⠀
จำนวน 40 โครงการ มูลค่าโครงการละไม่เกิน 100,000 บาท

🕐 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เมษายน 2563 – กรกฏาคม 2563 🕐

 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 5 ประเด็น ดังนี้
🔸 ความรู้เกี่ยวกับ COVID – 19 (COVID – 19 Literacy):
🔸 การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing Promotion)
🔸 การบรรเทาปัญหาทางสุขภาพจิต (Mental Health Relief)
🔸 การส่งเสริมกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High – Risk Group Support)
🔸 วิถีสุขภาวะปกติแบบใหม่ (New Normal of Well – Being)
⠀⠀⠀
• ส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 6 เมษายน 2563 •
รายละเอียดเพิ่มเติมและรับแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
ได้ที่: https://drive.google.com/…/1aVupKHuFjdWRExpTUeJgoaOzXzU19ysN

⠀⠀⠀