โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม

🧑‍🎨👩‍💻🎨

KRIS ร่วมกับ กองสิทธิบัตรออกแบบ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมฯ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ “การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์” รวมถึงกรณีศึกษาต่างๆ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ