บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ปีงบประมาณ 2564


 

 

 

 

 

 


K R I S ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal)
ประจำปีงบประมาณ 2564

🚩กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโปรแกรมที่ 10
ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action

แผนงานย่อย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ และส่วนประกอบมูลค่าสูง
2. การพัฒนายา ชีววัตถุ เซลล์บำบัด และระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน
3. การพัฒนาพลังงานเคมีชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
4. การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
5. แพลทฟอร์ม IoT เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG
6. แผนงานเศรษฐกิจหมุนเวียน
7. ระบบคมนาคมแห่งอนาคต (Future Mobility) และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation)

📲 ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS  http://nriis.nrct.go.th/
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. ถึง 23 ส.ค. 63

📎รายละเอียดเพิ่มเติม http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=5308

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (download)