Showing 121-135 of 165 results

งานวิจัยเชิงพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ฟรี!! “โครงการพัฒนาการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดจากอ้อย ด้วยกระบวนการทางชีวภาพ” วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563  

อบรมการใช้โปรแกรม SciVal เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะด้านวิจัย ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

SciVal training webinar

Elsevier เปิดคอร์สออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom
SciVal training webinar
‘การใช้งานโปรแกรม Scival’