ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental Fund ปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 

ประเภททุน :

Fundamental Fund (FF)

ปีงบประมาณ :

2565

แหล่งทุน :

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) 

หน่วยบริหารและจัดสรรงบฯ :

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วัตถุประสงค์ทุน :

จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นการพัฒนานักวิจัย และสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ประเทศ

ระบบส่งข้อเสนอโครงการ :

https://nriis.nrct.go.th/

ระยะเวลาดำเนินการในระบบ :

2 พ.ย. 63 – 9 ธ.ค. 63

ขั้นตอน/timeline

 • ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลหน่วยงาน (2 – 3 พ.ย. 63)
  ผู้ดำเนินการ : KRIS

  – KRIS กรอกข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ OKRs ตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในระบบ NRIIS
  – ต้องจัดทําเป็นอันดับแรก เพื่อให้นักวิจัยในหน่วยงานเข้ามาจัดทําข้อเสนอโครงการได้

 • ขั้นตอนที่ 2 จัดทําข้อเสนอโครงการ (4 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63)
  ผู้ดำเนินการ : นักวิจัย

  นักวิจัยจัดทําข้อเสนอโครงการในระบบ NRIIS
  ข้อเสนอโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (ตามแผนกลยุทธ์สถาบัน พ.ศ.2560-2570) เป็นงานพื้นฐานที่สนับสนุนพันธกิจและความเข้มแข็งของหน่วยงาน
  ข้อเสนอโครงการมี 2 ประเภท คือ 1) โครงการวิจัย และ 2) โครงการนวัตกรรม ***ดูคำนิยามประเภทโครงการที่ FAQ ด้านล่าง
  จัดเตรียมเอกสารแนบ เช่น ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ (ถ้ามี)
  หากการดำเนินโครงการมีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย ขอให้ยื่นเสนอขอรับรองมาตรฐานฯ มาที่ KRIS ด้วย (ดำเนินการคู่ขนานกับการยื่นส่งข้อเสนอโครงการในระบบ)
  เมื่อจัดทำข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว กดส่งข้อมูลให้ผู้ประสานหน่วยงาน

 • ขั้นตอนที่ 3 จัดทําแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ตรวจสอบและส่งคําของบประมาณของหน่วยงานให้ สกสว.
  (5 – 9 ธ.ค. 63)
  ผู้ดำเนินการ : KRIS

  KRIS จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
  วิเคราะห์ SWOT / Mapping OKRs. ของหน่วยงานกับข้อเสนอโครงการ/ ทำ Framework / จัดลำดับความสำคัญ

 • Download หลักเกณฑ์การจัดทำข้อเสนอโครงการทุน FF (update 02-12-63 แก้ไขระยะเวลาปิดรับ)

FAQ

(1) ถาม : ความแตกต่างของ ‘โครงการวิจัย’ และ ‘โครงการนวัตกรรม’

ตอบ : แยกได้จากผลลัพธ์ (Output) ในข้อเสนอโครงการ โดยมีความแยกต่างของคำนิยาม การวิจัย และนวัตกรรม ดังนี้
“การวิจัย” หมายความว่า การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างเป็นระบบ อันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง ความรู้ใหม่ หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรมอันจะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
“นวัตกรรม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ การตลาด หรือในการอื่นใด ทั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่หรือพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีนัยสำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้างทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ
ที่มา : พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562

(2) ถาม : ในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ งบดำเนินงาน : ค่าจ้าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ตอบ : ค่าจ้าง ประกอบด้วย
– ค่าจ้างที่ปรึกษา/ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
– ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
– ค่าตอบแทนวิทยากร
– ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
***ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนและค่าจ้างบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับเงินเดือนโดยหน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว

(3) ถาม : ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Technology Readiness Level: TRL) และระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) กำหนดอย่างไร

ตอบ : download คำนิยาม Technology Readiness Level-TRL และ Societal Readiness Level SRL

(4) ถาม : วิสัยทัศน์/พันธกิจของสถาบัน

ตอบ :
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน : เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020
พันธกิจของหน่วยงาน : ตามพระราชบัญญัติสถาบัน ที่กำหนดไว้ 4 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม

สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมฯ โทร. 086-825-5420

 • การส่งข้อเสนอโครงการ/การใช้งานระบบ NRIIS (ติดต่อ : คุณวราภรณ์/คุณกรรณิกา)
 • จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ติดต่อ : คุณอาทิตยา) https://kris.kmitl.ac.th/human-ethic-main/
 • มาตรฐานการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ติดต่อ : คุณศุภวรรณ) https://kris.kmitl.ac.th/2-2/
 • การใช้พันธุ์พืช (ติดต่อ : คุณสุวพิชญ์) https://kris.kmitl.ac.th/plant-variety-protection/

แผนภาพขั้นตอนการยื่นคำของบประมาณผ่านระบบ NRIIS

การส่งข้อเสนอโครงการ (นักวิจัย)