GRAND OPENING – NEXT Creatorspace 2020

GRAND OPENING – NEXT Creatorspace 2020


เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “NEXT Creatorspace” 🤝🎉
10  กันยายน 2563
พื้นที่ของนักสร้างสรรค์แห่งใหม่กลางกรุงเทพฯ พื้นที่ของนักศึกษา นวัตกร และ Startupers 👨‍💼👩‍🔬
แหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนไอเดีย เทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย อีกทั้งสามารถฝึกลงมือปฏิบัติได้เอง

โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร. ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงาน Data Innovation ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ดร. ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป ทรู ดิจิทัล พาร์ค
ร่วมเปิดศูนย์ “NEXT Creatorspace”

💭 “พื้นที่นักสร้างสรรค์ – NEXT Creatorspace”
จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นพื้นที่บ่มเพาะและพัฒนานวัตกร สู่การเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพในธุรกิจดิจิทัล กำหนดขอบเขตการพัฒนานวัตกรรมแห่งอนาคต และขยายคอร์สการเรียนให้ตอบรับกับความสะดวกของทุกรูปแบบ