ดาวน์โหลดเอกสาร

ยังไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนิน

หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ

ลำดับ รายการ File
KMITL-01 วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP
แนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ รายการ File
KMITL-03 AF 03-01 แบบยื่นขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
แบบเสนอโครงการตามแหล่งทุนที่กำหนด
KMITL-03 AF 03-01.1 แบบโครงร่างการวิจัย (ภาษาไทย)
KMITL-03 AF 03-01.2 แบบโครงร่างการวิจัย (Eng.)
แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
KMITL-04 AF 04-03 แบบฟอร์มรายงานการประเมินการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา
KMITL-04 AF 04-04 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
KMITL-04 AF 04-05 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
KMITL-04 AF 04-06 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนอาสาสมัครเด็ก
KMITL-04 AF 04-07 เอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับผู้แทน
KMITL-04 AF 04-08 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนอาสาสมัครเด็ก
KMITL-04 AF 04-09 ข้อมูลคำอธิบายและเอกสารแสดงความยินยิมเข้ารับการวิจัยสำหรับเด็กอายุ 7 ปี ถึง ต่ำกว่า 12 ปี

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ รายการ File
KMITL-06 AF 06-01 แบบยื่นส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย
KMITL-06 AF 06-02 ตารางสรุปการเปลี่ยนแปลงโครงการ
KMITL-06 AF 06-03 รายงายการทบทวนส่วนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
KMITL-06 AF 06-06 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
KMITL-06 AF 06-08 แบบรายงานโครงการเสร็จสมบูรณ์
KMITL-06 AF 06-09 แบบรายงานรับเรื่องร้องเรียน
KMITL-06 AF 06-10 แบบรายงานการยุติโครงการ

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ File
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ