ดาวน์โหลดเอกสาร

ยังไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนิน

โครงร่างการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ รายการ File
AF 03-05 แผนผังโครงร่างการวิจัยที่แบบไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
AF 03-05.2
AF 03-05.3

 

โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา แบบขอยกเว้น

ลำดับ รายการ File
AF 03-01
AF 03-01.1
AF 03-01.2
AF 04-03
AF 04-04
AF 04-05 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย – PDF

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย – DOC

 

โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา แบบเร็ว

ลำดับ รายการ File
AF 03-01
AF 03-01.1
AF 03-01.2
AF 04-04 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
AF 04-05 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย – PDF

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย – DOC

AF 04-06 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนอาสาสมัครเด็ก
AF 04-07 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม – PDF

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมข้าร่วมในโครงการวิจัยสำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม – DOC

AF 04-08
AF 04-09

 

โครงร่างการวิจัยที่เข้ารับการพิจารณา แบบเต็มชุด

ลำดับ รายการ File
AF 03-01
AF 03-01.1 โครงร่างวิจัย ฉบับภาษาไทย – PDF
โครงร่างวิจัย ฉบับภาษาไทย – DOC
AF 03-01.2 โครงร่างวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ – PDF
โครงร่างวิจัย ฉบับภาษาอังกฤษ – DOC
AF 04-04 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
AF 04-05 ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย – PDF

ตัวอย่างเอกสารแสดงความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย – DOC

AF 04-06 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนอาสาสมัครเด็ก
AF 04-07
AF 04-08
AF 04-09

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องระหว่างการดำเนินการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ รายการ File
AF 06-01 แบบแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ
AF 06-03 แบบรายงานการทบทวนแก้ไขเปลี่ยนแปลง
AF 06-05
AF 06-06
AF 06-07
AF 06-08 แบบฟอร์มร้องเรียน
AF 06-09 แบบฟอร์มขอหยุดโครงการ
AF 06-10 แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง

 

หลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ

ลำดับ รายการ File
KMITL-01 วิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP
แนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ลำดับ รายการ File
KMITL-03 AF 03-01
แบบเสนอโครงการตามแหล่งทุนที่กำหนด
KMITL-03 AF 03-01.1 แบบโครงร่างการวิจัย (ไทย)
KMITL-03 AF 03-01.2 แบบโครงร่างการวิจัย (eng)
แบบฟอร์มประวัติผู้วิจัย
KMITL-04 AF 04-03 แบบฟอร์มรายงานการประเมินการทบทวนแบบยกเว้นการพิจารณา
KMITL-04 AF 04-04 ตัวอย่างเอกสารข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้รับการวิจัย
KMITL-04 AF 04-05
KMITL-04 AF 04-06 ข้อมูลคำอธิบายสำหรับผู้แทนอาสาสมัครเด็ก
KMITL-04 AF 04-07
KMITL-04 AF 04-08
KMITL-04 AF 04-09

 

แบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ รายการ File
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ