การแยกประเภทโครงการ

1. โครงการวิจัยที่ไม่เข้าข่ายจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. การขอรับรองแบบยกเว้น (Exempt protocol)

3. การขอรับรองแบบเร็ว (Expedited protocol)

4. การขอรับรองแบบเต็มรูปแบบ (Full board protocol)