การแยกประเภทโครงการ

1. การขอรับรองแบบเร็ว (Expedited protocol)

2. การขอรับรองแบบยกเว้น (Exempt protocol)

3. การขอรับรองแบบเต็มรูปแบบ (Full board protocol)