ขั้นตอนการดำเนินการ

                                     แนวปฏิบัติการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  (นักวิจัยควรอ่าน และปฏิบัติตามขั้นตอน)

                                    ขั้นตอนการส่งโครงการวิจัย  (สำหรับนักศึกษาโท-เอก)

                                     01 นักวิจัยสามารถส่งเอกสารผ่านระบบ e-office
                                           โดย ดูรายละเอียดขั้นตอน ดังนี้  https://bit.ly/2DH38yn
                                     02 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล พร้อมส่งคณะกรรมการการพิจารณารับอ่านโครงการ
                                     03 พิจารณาและประเมินโครงการ
                                     04 แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย
                                     05 การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

                                      แผนภูมิขั้นตอนการการจัดการโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณา

                                      ตรวจสอบสถานะการขอใบรับรอง (อยู่ในระหว่างทดสอบระบบ)

                                      นโยบายแห่งชาติและแนวทางการปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์

                                      อบรมจริยธรรมในมนุษย์แบบออนไลน์

                                                  มหาวิทยาลัยมหิดล
                                                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                                  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


สอบถามเพิ่มเติม:
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์
คุณอาทิตยา บัวสุข
เบอร์โทร: 086-825-5420, 085-382-0960
email: arthitaya.bu@kmitl.ac.th