กกพ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

KRIS ประชาสัมพันธ์ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เพื่อขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี

ที่ใช้ในการประกอบกิจการไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ตามมาตรา 97(4)กรอบการสนับสนุน

แผนงานที่ 1: ส่งเสริม และสาธิต การใช้พลังงานหมุนเวียนในการประกอบกิจการไฟฟ้า

แผนงานที่ 2: พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีในการประกอบกิจการไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

แผนงานที่ 3: ศึกษา และวิจัย ด้านพลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีในการประกอบ

กิจการไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

การจัดส่งข้อเสนอโครงการ

ลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านทางระบบขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามมาตรา 97 (4) ของ กกพ.

 ระบบลงทะเบียน e-fund http://wow.in.th/2mvj

 download ข้อมูล / คู่มือ https://bit.ly/37UsClA

 **ส่งข้อเสนอโครงการได้ตลอด

ประกาศผลการพิจารณา
ทางเว็บไซต์ กกพ. http://www.erc.or.th หรือ http://pdf.erc.or.th

ติดต่อ โทร. 0 2207 3599 ต่อ 348

———————————————————————————-

ติดต่อ : สำนักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง

โทร 02-3298212-3 สายใน 3856-7 ต่อ 16-17

https://kris.kmitl.ac.th/