บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

บพท.
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม
กรอบการวิจัย Demand-supply matching platform

 

📩    ระยะเวลายื่นข้อเสนอโครงการ : 30 มิถุนายน 2563

  •  ระยะเวลาดำเนินงานวิจัย : 8 เดือน  (เริ่ม เดือนสิงหาคม 2563)
  • ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS : http://nriis.nrct.go.th

 

รายละเอียด และ Download เอกสาร   http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3292