KRIS เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility

KRIS เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility
 
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
——————————————–
Downlaod : https://drive.google.com/drive/folders/1-tPx9rSU1OpP28llZo93wl-a5d5h_ggo?usp=sharing