Master Key of good education, good environment and good health

ภาพบรรยากาศงานเสวนาโดยคุณวันชัย ผโลทัยถเกิง
Master Key of good education, good environment and good health
———————————————————
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมหางนกยูง ชั้น 5 สำนักงานหอสมุดกลาง สจล.
⠀⠀

⠀⠀

“การพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
3 สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาที่ดี คือ การศึกษาที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี สุขภาพที่ดี
และสิ่งที่ควรเริ่มเป็นอันดับแรกควรเริ่มจากสิ่งสำคัญ คือ สุขภาพที่ดี ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีเป้าหมายอื่นๆก็จะง่ายขึ้น
งานนี้ได้รับความสนใจมากจากบุคคลภายนอก และได้รับคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้
 
———————————————————
📸 ขอบคุณภาพจาก  : PR KMITL