กองทุนวิจัย สจล. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถอุทิศเวลาและทุ่มเทให้แก่การศึกษาวิจัยได้อย่างเต็มศักยภาพ นำมาซึ่งการเพิ่มผลงานวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการได้มาซึ่งมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อทุน

ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

แหล่งทุน

กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งบประมาณ

150,000 บาท/ทุน

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา หลังจากลงนามในสัญญารับทุน ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 120,000 บาท
 • ค่าวัสดุการวิจัยไม่เกิน 30,000 บาท

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

 • มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐาน Web of Science (WoS) หรือ Scopus (SJR) (สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาจากผลงานสิ่งประดิษฐ์ รางวัล หรือผลงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ) หรือ
 • มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในรูปของ In-cash หรือ In-kind

คุณสมบัตินักศึกษา

 • เป็นผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สจล.
 • เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 หรือสูงกว่า หรือเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 4+1 ชั้นปีที่ 4 ปีที่ 5 หรือสูงกว่า และเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ
 • เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือระดับคะแนน 75% หรือ
 • มีผลการทำวิจัยที่ดี มีอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง
 • ไม่รับทุนที่สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาซ้ำซ้อนกับทุนนี้ ยกเว้นทุนที่สนับสนุนค่าวัสดุการวิจัย

ขั้นตอนการสมัคร

 1. อาจารย์ที่ปรึกษายื่นความประสงค์ (บัดนี้ – 5 เม.ย. 63)
 2. คณะกรรมการกองทุนวิจัย คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา (ภายใน เม.ย. 63)
 3. ประกาศผล (พ.ค. 63)
 4. อาจารย์ที่ปรึกษาที่ผ่านการคัดเลือก นำส่งรายชื่อนักศึกษา (ภายใน มิ.ย. 63)
 5. คณะกรรมการกองทุนวิจัย พิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาและทำสัญญารับทุน (ก.ค. 63)

วิธีการสมัคร

 1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกข้อมูลในใบสมัคร (download)
 2. กรอกข้อมูลใน google form และแนบไฟล์ใบสมัครใน google form (click here) 
  *ไม่ต้องส่ง hard copy เนื่องจากให้แนบไฟล์ใบสมัครทาง google form แล้ว

เงื่อนไข

 • อาจารย์ 1 ท่าน สามารถยื่นเสนอขอรับทุนได้ 2 ทุน/ปี และรวมทั้งหมดไม่เกิน 4 ทุน
  เช่น ปีการศึกษา 2563 รับ 2 ทุน ปีการศึกษา 2564 รับ 2 ทุน
 • หากภายในเดือนสิงหาคมของปีการศึกษานั้นๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนไม่ดำเนินการลงทะเบียนเรียน จะยุติการให้ทุน

ผลผลิต

 • เมื่อสิ้นสุดโครงการ นักศึกษาจะต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Web of Science (WoS) หรือ Scopus (SJR) จำนวน 1 เรื่อง

 

เอกสารประกอบ : ประกาศคณะกรรมการกองทุนวิจัยสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาในระดับปริญญาโท

ติดต่อสอบถาม : 086-825-5420 (คุณสุนารี คุณกรรณกร คุณกรรณิกา)