ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เปิดรับสมัครทุนวิจัย

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ภายใต้กรอบโครงการ ดังนี้

 1. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ”
 2. ชุดโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House”
 3. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต”
 4. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ”
 5. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”
 6. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมดิจิทัล”
 7. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ”
 8. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร”
 9. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์”
 10. ชุดโครงการ “อุตสาหกรรมการบิน-อวกาศและความมั่นคง”

โดยส่งเอกสารเชิงหลักการ/ข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม ไปยัง “ผู้ประสานงาน” ที่ดูแลแต่ละกรอบโครงการ

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5)
 • ชั้น 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
 • เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ 0-2278 -8242 – 46 โทรสาร 0-2278-8238
 • https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf